Vår etterlevelsesrolle (2023)

Fair Tradings rolle i samsvar

NSW Fair Trading fremmer en rettferdig markedsplass for forbrukere og handelsmenn ved å maksimere handelsmenns overholdelse av regulatoriske krav.

Vi ivaretar forbrukernes rettigheter og undersøker påståtte brudd på lovgivningen vi administrerer.

Ved å gjøre dette søker Fair Trading også å utdanne og engasjere seg med både forbrukere og handelsmenn om spørsmål som påvirker deres rettigheter og plikter.

Som regulator er hovedanliggendet å minimere enhver direkte økonomisk eller materiell skade eller skade for en forbruker fra en virksomhet som ikke overholder loven.

Vår overholdelsesinnsats inkluderer en forpliktelse til å samarbeide med bedrifter og utdanne bransjegrupper og andre offentlige etater for å fremme frivillig overholdelse. Proaktive inspeksjonsprogrammer er en effektiv måte å nå dette viktige målet.

Det er bedre å forebygge enn å helbrede. Vi gjør omfattende bruk av utdanningskampanjer for å informere forbrukere og bedrifter om deres rettigheter og plikter i henhold til loven.

Vi søker å sikre at det er så enkelt som mulig for forbrukere og forhandlere å forstå og overholde deres rettigheter og plikter.

Vi mener at forbrukere er best tjent med en konkurransedyktig markedsplass der bedrifter konkurrerer rettferdig, i samsvar med loven.

Vi streber etter å sikre at kundene er informert og ikke er utsatt for feilrepresentasjoner.

Vi vurderer også at de fleste virksomheter ønsker å behandle kundene sine rettferdig og overholde loven.

Med vår hjelp håper vi å gjøre det enklere å forbli i virksomhet for handelsmenn i NSW.

Overholdelse og håndhevingsmidler

Fair Trading har en rekke overholdelses- og håndhevingsalternativer tilgjengelig for å oppnå samsvar med loven og forbedre forbrukerbeskyttelsen.

Fair Trading tildeler ressurser der vi best kan håndtere ikke-kompatibel atferd med størst fordel for enkeltpersoner og samfunnet.

Mens alle klager vurderes, bruker vi en risikobasert tilnærming når vi bestemmer allokering av ressurser og tiltak som skal iverksettes.

Det er noen former for atferd som er så alvorlige og skadelige for forbrukere (som betydelig svindel med tillitskontoer) at Fair Trading tar opp dem som en prioritet.

Fair Trading vil også prioritere vurdering av produktsikkerhetsproblemer som har potensial til å forårsake skade, eller til og med død.

Der det er mulig tar vi sikte på å gi den berørte virksomheten eller næringsdrivende en rimelig mulighet til å svare, og gi et generelt sammendrag av handlingene vi foreslår å ta.

I noen tilfeller kan det imidlertid være i allmennhetens interesse å handle raskt, uten å gi den næringsdrivende eller bedriften forhåndsvarsel.

En hovedårsak til at vi iverksetter målrettede overholdelses- og håndhevelsestiltak er å oppnå resultater som avskrekker andre virksomheter fra å engasjere seg i lignende uakseptabel oppførsel.

Å offentliggjøre resultatene av våre overholdelses- og håndhevingshandlinger har en positiv avskrekkende effekt.

Vår tilnærming til etterlevelse og rettsmidler er oppsummert i samsvarspyramiden nedenfor.

Vår etterlevelsesrolle (1)

Disiplinære handlinger

Disciplinary Action Unit (DAU) gjennomfører disiplinærsaker mot nåværende og tidligere lisensinnehavere, og direktører under en rekke lovverk administrert av NSW Fair Trading.

DAU er en del av granskings- og håndhevingsavdelingen, avdelingen for bedre regulering. DAU mottar saker fra ulike etterforskningsgrener, men danner seg sin egen mening om det er tilstrekkelig bevis for å gå videre til disiplinærtiltak.

Avhengig av hvilken lovgivning lisensinnehaveren opererer under, er det en rekke disiplinære handlinger som kan pålegges av DAU.

De alvorligste bruddene kan føre til at en lisensinnehaver eller tidligere lisensinnehaver blir permanent diskvalifisert fra å inneha lisens, sertifikat eller myndighet.

Disiplinær handling kan innebære ett eller flere av følgende.

 • en formell advarsel eller irettesettelse
 • ett eller flere vilkår på lisensen, sertifikatet eller myndigheten;
 • en pengestraff, opp til et spesifisert beløp
 • suspendere myndigheten for en periode
 • umiddelbart kansellere eller tilbakekalle fullmakten
 • diskvalifisere en lisensinnehaver fra å inneha og/eller få fullmakt i fremtiden.

Disiplinærbehandling

Atferd som innebærer alvorlig kundeskade eller risiko for offentlig sikkerhet prioriteres av DAU.

DAU undersøker alle bevis innhentet under etterforskningen for å avgjøre om det er grunnlag for å ta disiplinærtiltak i henhold til relevant lovgivning.

Grunner som vanligvis brukes er:

 • innehaveren er ikke egnet til å inneha lisensen
 • person har overtrådt, eller sekretæren har rimelig grunn til å tro at personen sannsynligvis vil overtre, en bestemmelse i loven eller forskriften;
 • person har overtrådt et vilkår i lisensen
 • person har under utøvelse av virksomhet eller utøvelse av funksjoner under lisensen opptrådt rettsstridig, utilbørlig, urettferdig eller inhabil.

Dersom det er grunnlag for disiplinærtiltak, er prosessen som følger.

Vår etterlevelsesrolle (2)

Notice to Show Cause (NTSC)

Hvis DAU er fornøyd med at det er en eller flere grunner for å ta disiplinærtiltak, og det er bevis som støtter hver grunn, vil en Notice to Show Cause (NTSC) bli utstedt til lisensinnehaveren eller tidligere lisensinnehaver.

Under visse omstendigheter kan en NTSC også utstedes til en direktør eller nominert veileder for et selskap som har eller innehar en lisens.

En NTSC vil angi begrunnelsen og støttebeviset som er basert på og gi en mulighet for lisensinnehaveren eller tidligere lisensinnehaver til å svare på påstandene fremsatt av NSW Fair Trading.

En lisensinnehaver eller tidligere lisensinnehaver kan innhente juridisk rådgivning eller representasjon, og komme med innleveringer (enten muntlig eller skriftlig) til:

 • forklare hvorfor disiplinærtiltak ikke bør iverksettes mot dem
 • innrømme skyld
 • foreslå en passende straff som bør tas
 • skissere eventuelle formildende faktorer som bør vurderes.

I noen tilfeller kan det være i allmennhetens beste interesse å iverksette umiddelbare disiplinære tiltak uten å utstede en NTSC til lisensinnehaveren, eller en lisensinnehaver kan bli suspendert ved utstedelse av NTSC.

Disiplinære avgjørelser

DeRetningslinjer for å fastsette utfall av disiplinærtiltak(Retningslinjer) skisserer 5-trinnsprosessen som vurderes av DAU for å bestemme et disiplinærtiltak (også kjent som en disiplinærbeslutning). Retningslinjene vurderes i sammenheng medVedlegg 1 - Veiledning for all DAU-administrert lovgivning.

DAU må vurdere alle innsendinger som er gjort og undersøke alle nye bevis som kommer frem i lyset før de tar en informert beslutning om disiplinærtiltak skal iverksettes mot lisensinnehaveren eller tidligere lisensinnehaver.

Omstendighetene til den enkelte eller selskapet vil også bli tatt i betraktning.

En beslutning vil bli tatt av en delegert beslutningstaker, som handler på vegne av Commissioner for NSW Fair Trading.

Hvis det iverksettes disiplinærtiltak, vil en serie dokumenter bli sendt til lisensinnehaveren eller tidligere lisensinnehaver som tydelig angir:

 • grunnlaget for å iverksette disiplinærtiltak
 • detaljerte årsaker og bevis for hver grunn
 • eventuelle formildende og skjerpende faktorer
 • de disiplinære tiltakene som er tatt
 • klagemuligheter.

Utfallet av avgjørelsen kan publiseres på NSW Fair Trading-nettstedet (somoffentlige data og statistikk) og NSWOffentlig registervil bli oppdatert med disiplinærvedtaket.

Ankeveier

Hvis lisensinnehaveren eller tidligere lisensinnehaver ikke er fornøyd med den disiplinære beslutningen som er tatt av den delegerte beslutningstakeren, kan de be om en intern vurdering.

Interne gjennomganger utføres av teamet for gjennomgangbare beslutninger innen bedre regulering, som avgjør om disiplinærvedtaket skal bekreftes, endres eller tilbakekalles.

Hvis lisensinnehaveren eller tidligere lisensinnehaver ikke er fornøyd med den interne gjennomgangen, kan de sende inn en søknad om administrativ vurdering til NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT).

Våre overholdelsesprioriteter

National Compliance and Dispute Resolution Advisory Committee (CDRAC) sikrer at overholdelse og tvisteløsning over hele Australia er koordinert, effektiv, responsiv og, der det er hensiktsmessig, konsekvent brukt.

CDRAC ledes for tiden av Commissioner for NSW Fair Trading. NSW spiller en betydelig lederrolle i koordineringen av tvisteløsning, overholdelse og håndhevingssaker på nasjonalt nivå.

Hvert år publiserer Fair Trading sine årlige ACL nasjonale overholdelsesprosjekter:

ACL National compliance-prosjekter

Retningslinjer for påtale

DeRetningslinjer for rettferdig handelsforfølgelse (PDF, 88 kb)skissere påtaleprosessen for brudd på lovgivningen administrert av Fair Trading.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 25/01/2024

Views: 6008

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.